Home 汇总 Clawmoney

汇总: Clawmoney

街头涂鸦大师Clawmoney个人服饰品牌 Claw & Co. 发...

能说得出名字的女涂鸦艺术家不多,不算Fafi的话。就只有claw money了。 常常有人拿clawmoney与Fafi相提并论.很多涂鸦爱好者都说:“欧洲有Fafi,美国就有claw money。”由街头涂鸦大师Clawmoney推出的个人服饰品牌 Claw & Co. 发表首波春夏系列,  除了拿出自己的看家本领外,Claw & Co. 还在涂鸦元素主打的情况下,将拼接、复...

季节分类: